Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
El voluntariat a Catalunya » Legislació

Legislació

LegislacióMarc normatiu a Catalunya

En relació amb el voluntariat i amb les entitats de voluntariat
  • Resolució de 7 de gener de 1994 [PDF, 644 KB.], per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell Rector de l’INCAVOL relatiu al cens d’entitats.
  • Ordre de 2 de juny de 1994 [PDF, 40,6 KB.], per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de formació del voluntariat de Catalunya.
  • Resolució de 5 de juny de 1997 [DOC, 894 KB.], per la qual es disposa la publicació de l’Acord de 23 de maig de 1997 del Consell Rector de l’INCAVOL de creació del Servei Català del Voluntariat.
  • Carta del voluntariat de Catalunya [PDF, 42,9 KB.], adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.
  • Llei 4/2008 [PDF, 641 KB.],  del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Llei 10/2011 [PDF, 1,09 MB.],  del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. En relació a l'àmbit associatiu  deroga els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997 [PDF, 1607.68 KB.], de 18 de juny, d’associacions.
  • Decret 27/2001, de 23 de gener [PDF, 58,4 KB.], pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
En relació amb els plans i òrgans col·legiats que el promouen
En relació amb l’Administració pública que en té la competència

► Tornar

Recomanacions i dictàmens europeus sobre el voluntariat

► Tornar

Altra legislació de referència per al voluntariat

► Tornar

Tornar