Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
El voluntariat a Catalunya » Marc de referència

Marc de referència

Marc de referència

Concepte de voluntariat i marc de referència

A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona. Aquesta definició, extreta de la derogada Llei 25/1991 [PDF, 58,9 KB.] de creació de l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), és en la base de la configuració i estructura actual del voluntariat a Catalunya.

Ampliant aquesta primera definició podem afirmar que el voluntari/ària és una persona que:

 • Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.
 • És solidari i compromès amb el seu entorn, comunitat i societat.
 • Se sent part implicada amb el seu poble, la seva ciutat, el seu país, la seva gent.
 • Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
 • Actua de manera altruista i gratuïta.
 • És una persona sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global.
 • Decideix, des d'unes opcions i conviccions personals, passar a l'acció per donar resposta a aquestes mancances i necessitats.
 • És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i disposada a assumir compromisos.
 • Actua coordinadament en el marc d'una organització i amb les altres persones que la conformen.
 • És una persona que dóna sense esperar rebre res a canvi.

I de fet, si parlem de persones sensibilitzades i capaces d’assumir responsablement un compromís, es pot trobar una tasca de voluntariat per a cada tipus de persona, tot i que s’entén que no tothom pot fer qualsevol tasca.

Les entitats de voluntariat actuen en diferents àmbits, faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats.

► Tornar

Àmbits d’actuació del voluntariat

Els àmbits d’actuació del voluntariat són diversos, però es poden agrupar en cinc grans blocs, que són els següents: voluntariat social, voluntariat comunitari, voluntariat cultural, voluntariat per a la solidaritat internacional i voluntariat ambiental.

 

Voluntariat social

L’àmbit social ve caracteritzat per un objectiu comú que és el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. La tasca del voluntariat pren un relleu especial atesa la vulnerabilitat dels col•lectius amb els quals es treballa. Les funcions i tasques que desenvolupa el voluntariat en aquest àmbit vénen caracteritzades sobretot per l’acompanyament i l’escolta, dues peces clau del voluntariat social i que són eixos transversals en la resta de tasques i funcions. Volem aclarir, però, que aquestes tasques i funcions sovint són comunes, tot i que es treballi per a diferents col•lectius, ja que el voluntariat social el que fa és atenció a les persones.
 

A continuació es detalla de forma orientativa els col•lectius que s’atenen des d’aquest àmbit, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es i quin hauria de ser el seu perfil.

Col•lectius: gent gran, drogodependents, persones privades de llibertat, malalts temporals o terminals i les seves famílies, persones immigrades i refugiades, minories ètniques, persones en situació de pobresa i exclusió social, persones amb discapacitat, persones en dificultats social, infància i joventut en risc

Funcions i tasques: acompanyament individualitzat (atenció domiciliària, hospitalària i sociosanitària) i grupal, acompanyament a la mort i al dol, orientació i ajut en la reinserció, animació i dinamització hospitalària, acollida a la llar, alfabetització i adaptació a una nova cultura; tasques de prevenció i integració, sensibilització i reconeixement de la diversitat, repartiment d'aliments i foment d’hàbits de treball, activitats culturals, lúdiques, transport i formació; orientació en l’assessorament jurídic i psicològic.

Perfil: Persona compromesa, empàtica, amb capacitat de lliurament als altres, amb una sensibilitat especial per escoltar i atendre les persones, i amb capacitat per gestionar emocionalment les situacions difícils.

Voluntariat comunitari

Dins aquest àmbit hi englobem tot un seguit d’actuacions ciutadanes encaminades a millorar la comunitat on viuen. Totes elles promouen la participació social i faciliten canals d'integració de les persones a la vida ciutadana. Són models d’intervenció que reforcen les estructures de pertinença als pobles i barris del país i ajuden a crear un teixit que dóna una dimensió més humana i propera de les relacions de veïnatge i ciutadania.

A continuació es detalla de forma orientativa els tipus d’entitats on actuen, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es així com quin hauria de ser el seu perfil.

Tipus de centres/entitats:•centres comunitaris (ateneus, casals cívics, casals parroquials...), entitats d’educació en el lleure (esplais, escoltes, moviments educatius,...), associacions de veïns, entitats de sensibilització ciutadana, clubs esportius, AMPA.

Funcions i tasques: dinamització sociocultural d’un barri o poble, organització de diferents projectes o activitats; planificar, realitzar i avaluar activitats d’educació en el lleure d’infants i joves, organització de festes populars i tradicionals, intercanvi de serveis, defensa dels drets humans, moviments pacifistes, drets de col•lectius; formació i foment d’un esport, col•laboració en la realització de diferents actes o activitats de manera puntual.

Perfil: persona amb sensibilitat cívica, amb uns certs coneixements sobre el teixit associatiu, amb capacitat empàtica i de treball en equip.

Voluntariat cultural

L’objecte de l’acció de les entitats d’aquest àmbit és la cultura i s’actua, en sentit ampli, en la dinamització cultural, tant de conservació i difusió com de millora i creació, que pot abastar:
• la cultura popular i tradicional
• la dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural
• la dinamització de la producció cultural o artística
• la dinamització cultural comunitària
 

Aquesta darrera es duu a terme bàsicament des dels casals i ateneus, espais integradors de foment de la cultura catalana que realitzen una acció de dinamització i cohesió social en el seu entorn més proper. S’hi desenvolupen activitats diverses (teatre, dansa, esports, arts plàstiques, tallers, conferències, activitats de lleure per a infants i adolescents, etc.).

A continuació es detalla de forma orientativa els tipus de centres i/o entitats on s’ubica, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, així com quin hauria de ser el seu perfil.

Tipus de centres/entitats: entitats en defensa del patrimoni (arxius, biblioteques, monuments), camps de treball de recuperació del patrimoni (monuments, arqueologia...), associacions de promoció de la cultura popular i tradicional, associacions que promouen altres cultures, associacions artístiques (teatres, dansa, cinema música, arts plàstiques), casals i ateneus, associacions de comunicació cultural (premsa, radio...), associacions de recerca cultural (arxius, biblioteques...)

Funcions i tasques: actuacions de millora i recuperació del patrimoni cultural, participació en les activitats i actuacions de cultura popular específiques (grups de castellers, balls, costums...), suport organitzatiu i logístic a les activitats i actuacions culturals, difusió de la cultura, recull, investigació i recuperació del patrimoni cultural (entès de manera genèrica), elaboració de materials educatius i de sensibilització cultural.

Perfil: Persona amb interès per la cultura i el seu desenvolupament, amb capacitat creativa i dinàmica, que té competències socials i/o intel•lectuals i/o artístiques d’acord amb la tasca concreta i amb capacitat de treball en equip.

Voluntariat ambiental

Es promou la defensa del medi ambient i les bones pràctiques per tal de fer possible un món més sostenible mitjançant accions d’educació i sensibilització ambiental i de protecció i millora de l’entorn. Així mateix treballa per la conservació dels recursos naturals així com en la millora de la qualitat ambiental, donant pautes a la població i promovent la seva participació en aquelles accions i activitats i que incideixen en la millora de la situació ambiental.

A continuació es detalla de forma orientativa els eixos d’actuació sobre els que centra la seva activitat, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, així com també quin hauria de ser el seu perfil.

Eixos d’actuació: educació i sensibilització ambiental, protecció i millora de l’entorn.
 

Funcions i tasques: sensibilitzar la població sobre la situació mediambiental local i global; donar a conèixer les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (mitjançant exposicions, jornades, fòrums, etc.); sensibilitzar la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.); fomentar la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris mediambientals, tallers, etc.); actuacions de promoció de descoberta del medi (monitor d’excursionisme, d’interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.); tasques de defensa, protecció, recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marcar i desbrossar camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori); seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plaques, etc); actuar, a través d’equips mediambientals, sobre emergències ambientals a fi de mitigar possibles danys tant ambientals com personals (inundacions, emissions perilloses a l’aire, abocaments contaminants al mar i als rius, etc.); elaboració de materials educatiu i de difusió ambiental; actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals.

Perfil: Persona amb especial sensibilitat en qüestions mediambientals, amb compromís pel medi ambient i la transformació social per a la sostenibilitat, amb coneixements especialitzats i/o voluntat d’adquirir-los, amb afany de descoberta i d’actuar en la natura i a l’aire lliure, i amb capacitat de treball en equip.

Voluntariat per a la solidaritat internacional

En aquest àmbit es realitzen projectes de desenvolupament integral i accions d’educació per al desenvolupament (en les seves quatre dimensions de sensibilització, formació, investigació i incidència política/mobilització) a favor de països empobrits del Sud i intervencions d’acció humanitària i d’emergència. Cal tenir present que la intervenció de les persones voluntàries es realitza principalment des de Catalunya, i en escasses ocasions intervenen directament en el lloc de l’emergència o en el país de destinació. En aquest darrer cas parlem més aviat de cooperants, persones especialistes, prèviament formades i entrenades per actuar en el terreny, que són contactades per dur a terme accions relacionades amb les àrees de salut, la logística, les telecomunicacions, l’aigua i el sanejament, etc. (els cooperants es regeixen per un estatut propi que regula condicions del servei, prestacions econòmiques i d’altres relacionades amb l’exercici de la seva activitat).

A continuació es detalla de forma orientativa els eixos d’actuació sobres els que centra la seva activitat, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, i quin hauria de ser el seu perfil.
 

Eixos d’actuació: educació per al desenvolupament, cooperació per al desenvolupament, acció humanitària i d’emergència.

Funcions i tasques: accions i campanyes de sensibilització, elaboració de materials didàctics i de difusió/sensibilització, campanyes per donar suport econòmic a projectes per al desenvolupament, accions i campanyes d’incidència política i de mobilització social, formació / alfabetització / capacitació, estudis, treballs de recerca i d’investigació, accions de sensibilització d’acció humanitària, projectes per al desenvolupament en països empobrits del Sud, actuacions d’emergència i suport logístic.

Perfil: persona amb interès per la realitat internacional, amb sensibilitat cap a les desigualtats a escala mundial i capacitat de col•laborar en equip, amb àmplies habilitats socials i de comunicació, així com amb capacitat d’iniciativa.

Altres
 

Podem trobar altres actuacions de voluntariat que no estan incloses en aquests cinc àmbits perquè per la seva particular naturalesa són de difícil ubicació o perquè per la seva excepcionalitat i/o caràcter transversal poden desenvolupar-se com a programes relacionats amb diferents àmbits. Entre d’altres esmentem les accions per a la promoció d’hàbits saludables entre la població adolescent i jove, l’atenció a persones víctimes d’accident o de catàstrofes naturals, accions de resposta a les necessitats de persones afectades per una situació d’emergència i/o crisi, etc.

► Tornar

Tipologies d’actuació voluntària

Atesa l’amplitud del concepte de voluntariat, els diferents nivells i la diversitat de tasques que es poden fer, no hi ha un perfil únic de voluntari.
L’actuació voluntària es pot desenvolupar a través de diferents tipus d’intervenció, amb independència de l’àmbit d’actuació.
Alguns d’aquests tipus d’actuació fan aconsellable la capacitació prèvia del voluntari, atès el seu grau d’especificitat, i per tant és necessària una formació inicial, però també un procés de formació permanent per poder realitzar amb la màxima qualitat la tasca encomanada en el marc d’un projecte.

Les tasques que poden portar a terme els voluntaris són:

 • Tasques socials d’atenció i acompanyament personal: tasques de tipus social en què el voluntari estableix una relació personal, entesa com atenció i acompanyament, que s’exerceix en persones o col·lectius que tenen algun dèficit o mancança que dificulta el seu ple accés al benestar. En són exemples l’atenció domiciliària, l’acompanyament hospitalari, l’acompanyament en sortides, en excursions, en activitats d’animació, acompanyament de nens a l’escola i recollida, etc.
 • Relació formativa: activitats en les quals predomina el vessant formatiu a partir de la transmissió de continguts i habilitats que fa el voluntari als destinataris de l’acció. Engloba els monitoratges divulgatius, professorat a diferents nivells, tallerisme, etc.
 • Relació educativa i reeducativa-terapèutica: actuacions en què la relació que es dóna té un clar component educatiu i, per tant, una intencionalitat que així sigui. Es facilita un ajut personal, seguretat, anàlisi de les pròpies vivències, presa de consciència. Actuacions amb una relació reeducativa o terapèutica: ajuda a restablir l’equilibri emocional, l’acceptació de si mateix, la confiança en els altres, l’interès per l’entorn, desbloqueig del desenvolupament personal, detecció i canalització de situacions de risc cap a professionals... Ajuda per organitzar la vida quotidiana, ordenar l’espai, estructurar el temps, establir un marc regulador, satisfer les necessitats alimentàries, sanitàries, d’higiene, de seguretat, etc.
 • Cura i recuperació de l’entorn: actuacions en què el paper del voluntari té una aportació predominant de tipus físic i en què aquest estableix una forta relació amb l’entorn físic. A més de les associacions ambientalistes que en els últims anys han proliferat per a la sensibilització, l’educació, la recerca en temes relacionats amb el medi, també existeixen els voluntaris forestals, agrupacions de defensa forestal, bombers voluntaris, entitats de primers auxilis i rescats, etc.
 • Activitats socioculturals i participació comunitària: tasques en què el voluntari treballa dins un equip de voluntariat amb vista a l’organització de determinades activitats. Participació en entitats per promoure actuacions i activitats socioculturals obertes al conjunt de la població i en benefici general de la comunitat.
 • Gestió, administració i assessorament: tasques de direcció i gestió de l’entitat, programació i disseny d’intervencions; assegurar els mitjans humans i materials i els recursos per a l’acció, aportar metodologia i assessorament; relació amb institucions i altres entitats.
 • Estudis, recerca i creació: col·laboracions de tipus tècnic i intel·lectual amb vista a la recerca i la investigació, la creació artística, i elaboració de publicacions, traduccions, etc.
 • Altres tasques diverses de suport: altres tasques auxiliars que pot fer un voluntari per donar suport a un determinat projecte i per a les quals, habitualment, no cal una capacitació.

Aquestes tasques es poden incloure en tres grans tipus d’intervenció: unes estarien incloses en un grup on la relació interpersonal entre el voluntari i el beneficiari és l’aspecte central i primordial de la intervenció, més enllà de l’activitat concreta que es pugui realitzar; altres estarien dins del que seria una relació educativa/formativa, en les quals hi ha un mitjà que mediatitza la relació entre el voluntari i el beneficiari; i el darrer grup seria aquell en què hi ha una relació directa sobre alguna cosa, que no és una persona sinó el medi (natural, patrimonial, etc.) o la pròpia organització i/o la seva naturalesa (en aquells casos en què l’activitat va dirigida a la gestió de l’entitat, etc.).

► Tornar

Evolució històrica del voluntariat

El voluntariat és una realitat creixent. A Catalunya, com arreu d’Europa i sobretot del món occidental, va progressivament prenent força i consolidant la seva presència. D’una banda, el voluntariat es va adequant constantment als seus contextos per tal de donar resposta a les noves demandes i mancances socials i, d’altra banda, les institucions i la societat en general han anat fent més palès el reconeixement de la tasca insubstituïble dels voluntaris i de les entitats de voluntariat.
A tots els països desenvolupats el voluntariat és un fenomen social important i valorat. El nostre país disposa d’una densa tradició d’organitzacions de voluntariat i moltes persones que han pres una opció solidària i dediquen una part del seu temps lliure a ajudar els altres i a realitzar accions de dinamització sociocultural. Aquestes associacions i entitats han estat capaces de donar, en cada moment, una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds de la societat, alhora que han significat un element essencial en la configuració de Catalunya com un país amb identitat pròpia, tal com es desprèn del breu recorregut històric [PDF, 52,4 KB.] que abraça fins al final de la dècada del 90 que figura en el llibre del Curs d’iniciació al voluntariat (curs reconegut dins del Pla de formació del voluntariat de Catalunya).

► Tornar

El voluntariat en dades

Davant la importància del fet voluntari i del seu creixement entre els anys 1980 i 90, des de l’administració es valora la conveniència d’encarregar l’any 1996 , una enquesta sobre la població voluntària a Catalunya i la percepció que té la societat catalana del voluntariat, realitzada per DEP a fi de poder tenir una “radiografia” de la situació que permeti presentar amb dades, una realitat que es percep nombrosa i creixent.

El resultat d’aquest primer estudi de voluntariat permet aproximar-se i visualitzar de manera metòdica una realitat social que fins el moment es basava, bàsicament, en la percepció col·lectiva de la seva importància numèrica per part de les entitats del sector i d’algunes institucions públiques relacionades.

Amb la voluntat d’anar actualitzant aquestes dades de manera periòdica, i coincidint amb la proclamació per part de les Nacions Unides de l’any 2001 com a Any Internacional del Voluntariat, l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) encarrega l’any 2000 (també a DEP) una actualització de l’enquesta realitzada el 1996.

L’enquesta de l’any 2000 permet analitzar l’evolució en les actituds i comportaments de la població catalana, així com tractar nous temes que preocupen en relació al voluntariat, per poder aprofundir en les estratègies de voluntariat i per augmentar l’efectivitat del sector. L’informe de resultats de l’enquesta del 2000 inclou dades comparatives de l’estudi fet el 1996.

Per tal que pugueu consultar les dades al respecte us facilitem un resum de les dades més rellevants de l’informe de l’any 2000 [PDF, 84,7 KB.] així com també l’accés a l’informe de resultats de l’any 2000. [PDF, 220 KB.]

► Tornar

Tornar