Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Promoció del voluntariat » Cens d'Entitats

Cens d'Entitats

Cens d'Entitats

Què és el cens d'entitats?

És una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat
(Resolució de 7 de gener de 1994, DOGC 1856) [PDF, 644 KB.]

► Tornar

Quines avantatges suposa per a l'entitat?

El cens d’entitats de voluntariat no és obligatori, però ofereix alguns avantatges per a les entitats que gestionen voluntaris:
 • Rebre del Departament de Treball Afers socials i Famílies informació d’interès per a les entitats.
 • Poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions.
 • Poder presentar-se als Premis Voluntariat.
 • Estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.
►Tornar

Qui pot censar-se?

Poden censar-se les entitats que compleixin els requisits següents:

 • Ser entitat sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, patronats, o grups organitzats amb la personalitat jurídica delegada d’una altra entitat).
 • Comptar amb voluntaris per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcialment) de forma estable.
 • Disposar d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del voluntariat de Catalunya [PDF, 42,9 KB.] adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V.
 • Dur a terme les seves activitats d'acord amb la legislació  i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d'actuació (serveis socials, joventut, cultura, defensa forestal, etc.).
 • Desenvolupar la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, comunitari, internacional o socioeconòmic.
► Tornar

Quina documentació obligatòria cal adjuntar amb la sol·licitud?

► Tornar

Altra documentació complementària que cal adjuntar, si escau

 • Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat estigui inscrita en un registre diferent del Registre General de Dret i Entitats Jurídiques.
 • Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza el Departament de Treball Afers socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat a una altra administració o organisme.
 • En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l'entitat ha d'adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
 • Document d'entitat estrangera.

►Tornar

Com es pot fer la tramitació de la sol·licitud?

Es pot fer per dues vies:

 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i la documentació obligatòria requerida, així com la documentació complementària que s’escaigui, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
► Tornar

Com es poden modificar les dades de l'entitat censada?

Es pot fer per dues vies:
 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de modificació de dades acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de modificació de dades, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
►Tornar

Com es pot donar de baixa del cens d'entitats?

Es pot fer per dues vies:
 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari per sol·licitar la baixa del cens d’entitats acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de baixa del cens, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
►Tornar

Què és el Projecte de voluntariat?

El voluntari no actua aïlladament, sempre ho fa des d’una organització que dóna coherència i sentit a la seva tasca. El projecte de voluntariat és la sistematització de les reflexions de l’entitat que fonamenten el sentit de fons de l’acció voluntària.

El projecte de voluntariat ha de recollir els aspectes següents:

 • El funcionament i la gestió del voluntariat.
 • Les activitats que duu a terme.
 • El sentit i la finalitat del voluntariat: l'entitat ha de tenir clar perquè té voluntaris/àries i delimitar-ne clarament les tasques. La presència del voluntariat ha d'estar directament relacionada amb el projecte general de l'entitat i els límits de la seva actuació han d'estar definitis.
 • El perfil del voluntari: l'entitat ha de determinar quin és el perfil de voluntari que necessita, quines característiques ha de tenir  i com farà la captació i l'acollida del voluntariat.
 • Els drets de la persona voluntària: quins drets té el voluntariat i com es garanteixen . La Carta del voluntariat de Catalunya va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya en sintonia amb la Carta europea i la Declaració universal de l'Associació Internacional d'Esforços  Voluntaris (IAVE) i recull els drets i els deures dels voluntaris respecte a les entitats, que també presenten els seus drets i deures repecte als seus voluntaris.
 • Espais de participació a l'entitat: l'article 5 de la Llei d'associacions especifica que als estatuts de les entitats de voluntariat han de constar els mecanismes de participació que garanteixin els drets i els deures de les persones voluntàries.
 • Model de gestió del voluntariat: disseny de la coordinació, de la persona de referència de l'equip voluntari, i de la relació d'aquest d'aquest amb la resta de personal.
 • Pla de formació: la formació dels voluntaris és un dret recollit en la Carta del voluntariat i és una bona eina  per optimitzar la tasca del voluntari.

L'entitat ha d'elaborar el seu Pla de formació i establir l'itinerari formatiu més adequat per als seus voluntaris, tenint en compte:

 • L’activitat que desenvolupa el voluntari: adaptar els continguts de la formació a l'activitat que duen a terme les persones voluntàries i aportar les eines necessàries per desenvolupar-les amb qualitat.
 • Els diferents moments pels quals passa la persona voluntària dins de l’entitat: el procés de formació que s’estableixi ha de comprendre des del moment que s’incorpora, passant pel període inicial dels primers mesos, fins que ja està plenament integrat a l’entitat i a l’activitat.
 • L’ordre i la prioritat de les accions formatives: planificar -les de manera esglaonada ja que no totes són indispensables en qualsevol dels moments, i cal preveure el temps de vida que passa a l'entitat.
Ha de donar resposta a:
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar la persona voluntària per poder fer la seva tasca o activitat concreta?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar per poder actuar i participar segons la filosofia de l'entitat?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar per poder gestionar les seves emocions en l’exercici de la seva activitat voluntària?

L'avaluació: establir mecanismes d'avaluació del seu grau de satisfacció i establir mesures de millora que ajudin a reorientar-lo i adaptar-lo a les noves realitats.i necessitats de l'entitat i del voluntariat al llarg del temps.

Normativa de referència

Resolució de 7 de gener [PDF, 644 KB.] de 1994, de creació del cens d’entitats de voluntariat
Carta del voluntariat de Catalunya [PDF, 42,9 KB.], reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

► Tornar

Programa d'actuacions

És el document base de l’entitat on es detallen les finalitats i les actuacions que duu a terme. El projecte de voluntariat és independent, però va en concordança amb el programa d’actuacions, que ha d’incloure: objectius, finalitat, activitats, metodologia, avaluació, etc.

Què és el full de compromís?

És un document que formalitza l'acord de col·laboració que per les dues parts han establert: l'entitat i el voluntari. El document de compromís recull les qüestions més importants pel que fa a l'activitat voluntària que s'ha de desenvolupar i a les seves característiques particulars. Així doncs, en aquest document convé incloure-hi:

 • la descripció del tipus de tasca
 • la dedicació i l'horari establerts
 • l'acceptació lliure i voluntària de la tasca
 • els drets i deures que subscriu la persona voluntària amb l'entitat
 • les condicions i la forma de finalització del compromís
Tot i que cada entitat ha d’elaborar el seu full de compromís d’acord amb les especificitats dels seus programes de voluntariat, podeu consultar un model de full de compromís que us pot orientar.

Model de full de compromís [PDF, 23KB]

► Tornar

Si teniu algun dubte sobre el cens d'entitats, podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a entitats@voluntariat.org, o trucant al telèfon 93 882 26 22.

Tornar