Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Promoció del voluntariat » Cens d'Entitats de Voluntariat

Cens d'Entitats de Voluntariat

Cens d'Entitats

Què és el cens d'entitats del Voluntariat?

És una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses donaran compliment el que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

► Tornar

Quins avantatges suposa per a l'entitat?

El Cens d’Entitats del Voluntariat és gratuït, i malgrat no ésser obligatori; permet oferir un seguit d’avantatges per a les entitats que gestionen persones voluntàries:

 • Rebre del Departament de Treball, Afers socials i Famílies informació d’interès per a les entitats.
 • Poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions.
 • Poder presentar-se als Premis Voluntariat.
 • Estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.
► Tornar

Qui pot censar-se?

Poden censar-se les entitats que compleixin els requisits següents:

 • Ser entitat sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, o grups organitzats amb la personalitat jurídica delegada d’una altra entitat).
 • Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcial) de forma estable.
 • Disposar d'un pla de voluntariat que garanteixi la relació entre entitat i persona voluntària, d’acord amb un full de compromís subscrit per ambdues parts.
 • Dur a terme les seves activitats d'acord amb la legislació  i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d'actuació (article 5 de la Llei 25/2015 esmentada).
 • Desenvolupar la seva acció en un o més dels disset àmbits d'actuació del voluntariat (article 5).
► Tornar

Quina documentació obligatòria cal adjuntar amb la sol·licitud?

► Tornar

Altra documentació complementària que cal adjuntar, si escau

 • Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat estigui inscrita en un registre diferent del Registre General de Dret i Entitats Jurídiques.
 • Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat a una altra administració o organisme.
 • En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l'entitat ha d'adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
 • Document d'entitat estrangera.

►Tornar

Com es pot fer la tramitació de la sol·licitud?

Es pot fer per dues vies:

 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i la documentació obligatòria requerida, així com la documentació complementària que s’escaigui, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant el Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
► Tornar

Com es poden modificar les dades de l'entitat censada?

Es pot fer per dues vies:

 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de modificació de dades acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de modificació de dades, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant el Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
►Tornar

Com es pot donar de baixa del cens d'entitats?

Es pot fer per dues vies:

 • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari per sol·licitar la baixa del cens d’entitats acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de baixa del cens, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.
 • Via telemàtica: mitjançant el Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
►Tornar

Què és el Pla de voluntariat?

La persona voluntària no actua aïlladament, sempre ho fa des d’una organització que dóna coherència i sentit a la seva tasca. El pla de voluntariat és la sistematització de les reflexions de l’entitat que fonamenten el sentit de fons de l’acció voluntària.

El pla de voluntariat ha de recollir els aspectes següents:

 • El funcionament i la gestió del voluntariat.
 • Les activitats que duu a terme.
 • El sentit i la finalitat del voluntariat: l'entitat ha de tenir clar per quins motius disposa de persones voluntàries, així com delimitar-ne clarament les tasques. La presència del voluntariat ha d'estar directament relacionada amb el projecte general de l'entitat i els límits de la seva actuació han d'estar definits.
 • El perfil de la persona voluntària: l'entitat ha de determinar quin és el perfil de voluntari que necessita, quines característiques ha de tenir  i com farà la captació i l'acollida del voluntariat.
 • Els drets de la persona voluntària: es troben recollits i garantits a la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme. Aquesta llei recull els principis inspiradors de la Carta del voluntariat de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya en sintonia amb la Carta europea i la Declaració universal de l'Associació Internacional d'Esforços  Voluntaris (IAVE); i que recull els drets i els deures de les persones voluntàries respecte les entitats, que també presenten els seus drets i deures respecte els seus voluntaris.
 • Espais de participació a l'entitat: l'article 5 de la Llei d'associacions especifica que als estatuts de les entitats de voluntariat han de constar els mecanismes de participació que garanteixin els drets i els deures de les persones voluntàries.
 • Model de gestió del voluntariat: disseny de la coordinació, de la persona de referència de l'equip voluntari, i de la relació d'aquest amb la resta de personal.
 • Pla de formació: la formació de les persones voluntàries és un deure de l’entitat de voluntariat (article 11.b de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme). Al mateix torn és una bona eina  per optimitzar la tasca del voluntari.

L'entitat ha d'elaborar el seu Pla de formació i establir l'itinerari formatiu més adequat per als seus voluntaris, tenint en compte que:

 • L’activitat que desenvolupa la persona voluntària: adaptar els continguts de la formació a l'activitat que duen a terme les persones voluntàries i aportar les eines necessàries per desenvolupar-les amb qualitat.
 • Els diferents moments pels quals passa la persona voluntària dins de l’entitat: el procés de formació que s’estableixi ha de comprendre des del moment que s’incorpora, passant pel període inicial dels primers mesos, fins que ja està plenament integrat a l’entitat i a l’activitat.
 • L’ordre i la prioritat de les accions formatives: planificar -les de manera esglaonada ja que no totes són indispensables en qualsevol dels moments, i cal preveure el temps de vida que passa a l'entitat.

Ha de donar resposta a:

 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar la persona voluntària per poder fer la seva tasca o activitat concreta?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar per poder actuar i participar segons la filosofia de l'entitat?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar per poder gestionar les seves emocions en l’exercici de la seva activitat voluntària?

L'avaluació: establir mecanismes d'avaluació del seu grau de satisfacció i establir mesures de millora que ajudin a reorientar-lo i adaptar-lo a les noves realitats.i necessitats de l'entitat i del voluntariat al llarg del temps.

Normativa de referència

Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

► Tornar

Programa d'actuacions

És el document base de l’entitat on es detallen les finalitats i les actuacions que duu a terme. El projecte de voluntariat és independent, però va en concordança amb el programa d’actuacions, que ha d’incloure: objectius, finalitat, activitats, metodologia, avaluació, etc.

Què és el full de compromís?

És un document que formalitza l'acord de col·laboració que per les dues parts han establert: l'entitat i la persona voluntària, d’acord amb l’article 7 Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme, i que el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat ha elaborat (d’acord amb l’article 7.2 de la referida llei de voluntariat) per tal de posar-lo a disposició de les entitats de voluntariat (Model de full de compromís). 

El document de compromís recull les qüestions més importants pel que fa a l'activitat voluntària que s'ha de desenvolupar i a les seves característiques particulars. Així doncs, en aquest document s'inclourà:

 • la descripció del tipus de tasca
 • la dedicació i l'horari establerts
 • l'acceptació lliure i voluntària de la tasca
 • els drets i deures que subscriu la persona voluntària envers l'entitat
 • els drets i deures que l’entitat subscriu envers la persona voluntària
 • les condicions i la forma de finalització del compromís

 

Si teniu qualsevol dubte sobre el cens d'entitats i el seu procediment, podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a entitats@voluntariat.org, o trucant al telèfon 93 882 25 96.

Tornar