Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Assessorament a les empreses

Assessorament a les empreses

Assessorament a les empreses

Introducció

El voluntariat és un fenomen social en creixement que va molt lligat a la cultura de la participació, en la mesura que és una de les seves formes d’expressió. D’altra banda, el creixement del tercer sector, i amb aquest el de les entitats sense ànim de lucre i el de les entitats de voluntariat, ha fet que la participació voluntària, com a expressió lliure i compromesa amb la societat i la comunitat, estigui en el punt de mira de tots els agents públics i privats, que veuen en aquesta realitat una manera de treballar en la línia de les seves finalitats.

En l’àmbit de les empreses, aquesta aproximació al voluntariat i al tercer sector s’inicia, en la major part dels casos, per qüestions de posicionament empresarial i de màrqueting. A Catalunya és a l'inici del 2000, quan comença a sorgir amb força aquesta relació amb el sector social, sobretot lligada amb les exigències que comporten les certificacions de qualitat i els nous models de gestió empresarial emergents.

La importància d’aquest fet es concreta en les dues vocalies del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya; estan ocupades per representants de l’empresa, una en representació de les entitats d’iniciativa social i una altra en representació de les entitats d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de voluntariat des de l’empresa.

► Tornar

Voluntariat corporatiu

El concepte de voluntariat corporatiu neix als Estats Units a finals dels anys setanta i comença a agafar força a principis dels vuitanta. Actualment, el voluntariat corporatiu està plenament incorporat i desenvolupat als països anglosaxons i a la major part de la resta dels països europeus.

Consisteix bàsicament a promoure el valor de la cultura de la solidaritat i l’altruisme entre els treballadors de l’empresa i facilitar-los que participin en accions concretes a favor dels altres utilitzant alguna part de l’horari laboral, ja sigui compartides amb una altra entitat o des de la mateixa empresa, en benefici d’una entitat o en projectes concrets en els quals han decidit participar.

Per tant, entenem el voluntariat corporatiu com el conjunt d’accions desenvolupades per treballadors d’una empresa per iniciativa pròpia i de manera voluntària, adreçades a contribuir al desenvolupament social, cultural i mediambiental de la seva comunitat, com a part de l’estratègia de responsabilitat social de l’empresa.

L’objectiu últim del voluntariat corporatiu és mobilitzar la voluntat i la disposició activa dels empleats d’una empresa perquè portin a terme activitats orientades a millorar les condicions de vida de les comunitats on les empreses estan presents, a través de l’esforç compartit. Els programes de voluntariat corporatiu amb més èxit són els que incorporen les prioritats de l’empresa, els interessos dels empleats i les necessitats de la comunitat.

Més enllà de les activitats de voluntariat corporatiu, amb format d’activitat d’un sol dia, en aquests moments l’empresa aposta pel desenvolupament d’altres experiències i pràctiques de relació amb el teixit associatiu, que volen transmetre -per mitjà dels seus professionals- una ètica empresarial i una nova manera d’entendre el paper que pot fer aquesta en la millora de la gestió social i la vida de la comunitat.

Si voleu conèixer algunes experiències de voluntariat corporatiu per orientar la vostra intervenció empresarial,  podeu consultar la publicació digital editada per la Generalitat de Catalunya: Empresa i voluntariat a Catalunya. Recull de bones pràctiques de voluntariat corporatiu que es realitzen des de l'empresa.

Si des de la vostra empresa voleu iniciar algun projecte concret amb entitats i associacions de voluntariat o voleu desenvolupar alguna actuació de voluntariat corporatiu, podeu contactar amb nosaltres a través del correu empresa@voluntariat.org.

Des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat atendrem les consultes concretes que ens vulgueu fer sobre el vostre cas i us proposarem les eines més adients per aconseguir-ho.

► Tornar

L'RSE

La responsabilitat social és la integració voluntària, per part de les empreses i les organitzacions, de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, processos productius i relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes... La responsabilitat social implica que les decisions que es prenen en una empresa s’adoptin amb la vista posada no sols en la maximització del benefici, sinó també en la sostenibilitat a llarg termini. (Font: portal RSCAT, Generalitat de Catalunya)

L'RSE és un concepte que des de fa temps ha entrat amb força a Catalunya i difon el tema de la responsabilitat de les empreses pel que fa al seu paper en el sosteniment de l’espai social.

L'RSC ha tingut una forta evolució a Catalunya, fruit d’alguns factors rellevants com ara:
  • La gran presència de la petita i mitjana empresa amb una filosofia de treball i uns valors que tenen molts punts de contacte amb el tercer sector.
  • La tradició associativa organitzada de Catalunya, i la seva presència també en relació amb el món l’empresarial català.
  • Un empresariat implicat en la millora de la qualitat i dels processos i els temes que la fan possible.
Les dues línies més habituals amb les quals les empreses desenvolupen els projectes d'RS en relació amb el món associatiu i de voluntariat són les següents:
  • La col·laboració amb recursos materials (finançament -directe o indirecte-, facilitació de mitjans i materials ...)
  • El voluntariat corporatiu (participant directament en activitats que l’entitat du a terme, o bé aportant el coneixement dels treballadors en aspectes clau de la gestió de l’entitat).
La gran diversitat i riquesa associativa de Catalunya facilita a les empreses trobar una entitat que per la seva naturalesa, àmbit d’actuació o proximitat geogràfica s’adeqüi a les seves expectatives. Si voleu conèixer les entitats del sector i la tasca que desenvolupen podeu consultar el web: www.xarxanet.org.

Per a més informació sobre la RS i les polítiques que es despleguen des de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit podeu consultar el portal RSCAT

► Tornar

Tornar