Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
El voluntariat a Catalunya » Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC)

Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC)

Què és el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, concretament, de l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, que en aquest moment és el Departament de Treball, Afers socials i Famílies. El CAVC va ser creat pel Decret 69/2010, d’1 de juny, i funciona en Ple. El primer CAVC es va constituir l'11 de novembre de 2010. Actualment  s'ha publicat el Decret 111/2014, de 22 de juliol, que el modifica, per tal d'adaptar-ne la composició i funcionament a les necessitats actuals.

► Tornar

Quines són les seves funcions principals?

 • Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respectea les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
 • Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
 • Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
 • Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Podeu consultar la resta de funcions al Decret 69/2010, d’1 de juny i al Decret 111/2014, de 22 de juliol, que en modifica alguna.

► Tornar 

Qui el compon?

És un òrgan de composició mixta del qual formen part:

 • El departament competent en matèria de suport a l'associacionisme i el voluntariat.
 • El departament competent en matèria de registre d’associacions.
 • El sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
 • Entitats significatives en la vertebració territorial i del sector.
 • Una entitat en representació de l'associacionisme i el voluntariat juvenils.
 • Les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
 • Les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya en l’àmbit dels serveis socials.
 • Les entitats d’iniciativa social i d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de voluntariat des de l’empresa.
 • Les organitzacions del món local.

► Tornar

Com s'escullen els seus membres?

La Presidència del Consell està determinada en el Decret de creació, i l’exerceix el conseller o consellera de Benestar Social i Família. També s’hi troben representades la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària que exerceix la Vicepresidència primera i la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, que exerceix la Secretaria del Consell. L’altre departament de la Generalitat que hi està representat és el de Justícia, a través de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,que ocupa una vocalia.

 Després de la reunió de constitució del nou CAVC que va tenir lloc el dia 1 de desembre, presidida per la consellera de Benestar Social i Família, les nou entitats escollides pel sector van decidir que l’entitat que exerciria la vicepresidència segona del CAVC serà el Moviment Laic i Progressista.

Les vocalies en representació dels àmbits -un total de nou- han estat designades per la Presidència del Consell a proposta de les mateixes entitats que les van escollir mitjançant un procés d’elecció obert. Entre els dies 22, 23 i  24 d’octubre es van renovar aquestes nou vocalies, escollides pel propis sector associatiu i de voluntariat entre aquelles que prèviament havien presentat la seva candidatura.
 

► Tornar

Quins ens públics i organitzacions són membres del CAVC?

 • Departament de Treball, Afers socials i Famílies
 • Departament de Justícia
 • Federació Catalana de d'Entitats contra el Càncer (FCECC)
 • Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (TTSSC)
 • Esclat Associació pro personas amb discapacitat cerebral
 • Confederació d’Associacions Veïnals Catalunya (CONFAVC)
 • Moviment Laic i Progressista (MLP) 
 • Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA)
 • Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
 • Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC)
 • Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure
 • Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris
 • Creu Roja Catalunya (CRC)
 • Càritas Catalunya
 • Federació d'associacions de gent gran de Catalunya (FATEC)
 • Federació de Banc d'Aliments
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
 • Unió General de Treballadors Catalunya (UGT)
 • La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya)
 • Fundació La Caixa
 • Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC)

► Tornar

Quines són les persones representants de les entitats al CAVC?

Les persones que actualment representen els diferents àmbits associatius i de voluntariat són:

En l’àmbit social:
Anna Varderi, Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FCECC)
Jordi Balot, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Lola de la Fuente Pérez, Esclat Associació pro persones amb discapacitat cerebral

En l’àmbit comunitari:

Albert Torrents, Confederació d’Associacions Veïnals Catalunya (CONFAVC)
Eduard Fernando, Moviment Laic i Progressista

En l’àmbit cultural:

Jordi Casassas Pons, Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC)
Anna Corbella Albero, La Roda d'Accions Culturals i del Lleure

En l’àmbit ambiental:

Juanjo Butrón i Melero, Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA)

En l’àmbit internacional:

Mònica Sabata i Fernàndez, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Teconegudes (FOCIR)

► Tornar

Com es pot contactar amb el CAVC?

Si voleu fer arribar alguna consideració o assumpte que creieu que correspon a les funcions atribuïdes al Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), podeu fer-ho a través de la bústia de correu del Consell : cavc@voluntariat.org.

► Tornar

 
Tornar